اولین نشست ستاد توسعه و ترویج فرهنگ نماز دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار شد

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه