دایر نبودن مرکز مشاوره ، بهداشت و درمان

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند
مرکز مشاوره، بهداشت و درمان تا اواخر هفته جاری به دلیل عملیات عمرانی  ارائه خدمات نخواهد داشت.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه