چاپ کتاب نظام راهبری شرکتی، تالیف آقای مسعود حسنی القار

 

   کتاب نظام راهبری شرکت  (بر اساس سرفصلهای مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف) تالیف عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه بزرگمهر قائنات، آقای مسعود حسنی القار، توسط انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات به چاپ رسید.
در این کتاب به پرسش های اصلی برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها پرداخته شده است: شرکت ها باید چگونه اداره شوند؟ چگونه می توان مطمئن شد که این شرکت ها در راستای اهدافی که تأسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانت داری و جدیت انجام می دهند؟ آیا سهامداران عمده رعایت حقوق سهامداران خرد را می نمایند؟ آیا دیگرانی که ذینفع هستند ایفای نقش می کنند و حقوق آنها مورد توجه قرار می گیرد؟
کتاب نظام راهبری شرکتی در نه فصل سازمان یافته است. فصل اول، به بیان مفهوم راهبری شرکتی پرداخته است. فصل دوم اصول راهبری شرکتی را ارائه می دهد. فصل سوم به نقش اخلاق اختصاص داده شده است. فصل چهارم این کتاب به نقش سهامداران در راهبری شرکتی اختصاص داده شده است. فصل پنجم با تمرکز بر نقش هیئت مدیره در راهبری شرکتی، ویژگی های اعضای هیئت مدیره، وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره، کمیته¬های هیئت مدیره و سایر موضوعات مرتبط با هیئت مدیره (شامل دوگانگی نقش مدیرعامل، طرح جانشین پروری مدیران و اندازه هیئت مدیره) را بررسی می¬کند. با توجه به اهمیت کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام راهبری شرکت¬ها که نقش اساسی در حصول اطمینان نسبت به سلامت و شفافیت گزارشگری مالی ایفا می نماید، فصل ششم این کتاب به بررسی نقش کمیته حسابرسی می پردازد. در فصل هفتم، موضوع حسابرسان داخلی و مستقل به عنوان دیگر سازوکارهای اصلی نظام راهبری شرکتی مطرح می شوند. فصل هشتم به نقش کنترل های داخلی در دستیابی سازمان به اهداف خود می پردازد. فصل نهم در رابطه با موضوع مدیران و عملکرد آنان است. در این فصل ضمن مرور موضوع ارزیابی عملکرد مدیرعامل، چالش های پیش روی مدیرعامل نیز بررسی شده است.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه