اطلاعیه انتخاب واحد

بدینوسیله باطلاع دانشجویان گرامی می رساند لیست دروس عمومی و مشترک مهندسی از تاریخ 96/06/20 برای کلیه دانشجویان قابل انتخاب می باشد لذا در صورت تمایل می توانید نسبت به اخذ درس و یا تغییر گروه درسی اقدام نمایید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه