گردش کار انجام طرح های پژوهشی داخلی دانشگاه

تمامی فرآیندهای انجام طرح های پژوهشی میبایست در قالب این گردش کارها صورت پذیرد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه