راهنمای سامانه ساعد

 

راهنمای کاربری سامانه اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد) -  بهمن 96                                          دانلود

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه