آیین معارفه نودانشجویان رشته های مکانیک و کامپیوتر- نرم افزار

 

سه شنبه شب مورخ 1398/07/23، آیین معارفه نودانشجویان رشته های مهندسی مکانیک و کارشناسی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار، در محل سلف اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار گردید.
آشنایی با قوانین آموزشی توسط مدیر آموزش، آشنایی با قوانین انضباطی توسط مدیر حراست و نشست دانشجویان با اساتید و مدیران گروه های آموزشی، بخش هایی از این مراسم بود.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه