فراخوان سومین جشنواره ملی فیلم ایثار

اطلاعات بیشتر و ثبت نام :

http://yon.ir/mkRlB

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه