مقاله کیفیت زندگی روستاهای مرزی در راستای دستیابی به امنیت پایدار

مقاله کیفیت زندگی روستاهای مرزی در راستای دستیابی به امنیت پایدار، نمونه موردی روستاهای مرزی خراسان رضوی

مشخصات مقاله

نویسنده: مهدی مودودی عضو هیات علمی گروه جغرافیا

مشخصات مجله:  مجله علمی پژوهشی امنیت پژوهشی

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه