مرکز مشاوره

مركز مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه بزرگمهر قائنات وابسته به حوزه معاونت دانشجويی فرهنگی مرتبط با دفتر مركزی مشاوره در وزارتخانه می باشد. كليه خدمات اين مركز كاملاً تخصصی و ويژه دانشجويان است. فعاليت هاي اين مركز در دو حوزه خدمات روان شناختی (برای مراجعان) و خدمات مددكاری (برای مددجويان) از يكديگر قابل تفكيك است. علاوه بر این ارائه خدمات، فعاليت‌های آموزشی و پژوهشی و اقدامات پيش‌گيرانه نيز توسط مركز انجام می‌شود.
اهداف مركز :
1- كاهش مشكلات روان‌شناختی دانشجويان (ناشی از دوری از خانواده، محيط زندگی قبلی و دوستان سابق، و در نتيجه كم شدن حمايت‌ها و نيز كنترل‌های خانواده، حضور در جمع دوستان و محيط خوابگاه، وضعيت تحصيلی متفاوت با گذشته، شرايط سنی دوره جوانی و محيط دانشگاهی مختلط) و كمك به سازگاری بهتر با محيط دانشگاه (شامل كلاس‌ها و امتحانات، دوستان، استادان، كاركنان) از طريق ارائه كمك ‌های روان‌شناختی.

2- پيش‌گيری از مشكلات احتمالی روان‌شناختی و تحصيلی در آينده

3- كاهش مشكلات مختلف از طريق كمك‌های مالی، درمانی و نظير اينها

4- كمك به تصميم‌گيري در زمينه‌های تحصيلی، ازدواج، شغل و نظير اينها

 5- پیش گیری اولیه یا پیش گیری از بروز مشکلات روان شناختی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، همایش ها و اردوها، توزیع بروشور، نشریه، کتاب و سی دی های آموزشی و خودیار برای دانشجویان، کارکنان و استادان به منظور افزایش و بهبود آگاهی ها و مهارت ها، شناسایی و مداخله در بحران در مورد دانشجویانی که در معرض خطر خودکشی قرار دارند.

6- پیش گیری ثانویه یا پیش گیری از بروز اختلالات روان شناختی به منظور مداخله، درمان و کاهش طول دوره اختلال و برقراری حمایت های لازم، از طریق برگزاری طرح های ملی بررسی سلامت روان و طرح های پژوهشی شیوع شناسی، شناسایی دانشجویان در معرض خطر از طریق حضور مددکار و مشاور در خوابگاه های دانشجویان و در مرکز مشاوره دانشجویی.

 7- پیش گیری سطح سوم یا پیش گیری از توسعه اختلال از طریق خدمات حمایتی، بازپروری و مددکاری، برگزاری کلاس های ورزشی، بستری، تغییرات محیطی نظیر تغییر محیط آموزشی و خوابگاهی (از طریق پیشنهاد به کمیسیون موارد خاص)، ارائه روان درمانی حمایتی و معرفی به روان پزشک؛ مداخله در بحران در مورد دانشجویانی که اقدام به خودکشی نموده اند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه