ارائه تسهیلات دانشگاه بزرگمهر قائنات به داوطلبین کنکور

دانشگاه بزرگمهر قائنات در نظر داردد به داوطلبان آزمون سراسری حائز شرایط مندرج در جدول ذیل که این دانشگاه را انتخاب نمایند تسهیلات ویژه اعطا به شرح ذیل می کند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه