جابجايي ساعت كلاس هاي صبح روز 19 و 23 ماه مبارك رمضان


به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم می رساند پیرو تقلیل ساعت کاری دانشگاه در روزهای 19 و 23 ماه مبارک رمضان، بدینوسیله كلاس هاي صبح شنبه مورخ 98/03/04 و صبح چهارشنبه مورخ 98/03/08 به شرح ذيل جابجا و برگزار خواهد شد.


8 صبح منتقل به 9/30 الي 11
10 صبح منتقل به 11 الي 12/30

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه