اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

برای دریافت اطلاعیه کلیک کنید

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه