تغییر در برنامه غذایی دوشنبه

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند با توجه به حد نصاب نرسیدن آمار رزروی غذای چلو گوشت ،غذای مرغ سرخ شده جایگزین چلو گوشت خواهد شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه