مقاله بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برگزیده شدن مقاله جناب آقای حسنی عضو هیات علمی گروه حسابداری به عنوان مقاله برتر از میان 350 مقاله ارسالی به پانزدهمین همایش ملی  حسابداری در ایران ؛ با موضوع بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه