برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت محیط در خوابگاه خواهران

کارگاه بهداشت محیط با هماهنگی اداره امور خوابگاه ها و همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان در محل خوابگاه قائم برگزار گردید.در این کارگاه پیرامون بهداشت محیط و بهداشت فیزیکی توضیحاتی توسط کارشناسان شبکه جناب آقای برنا و سرکار خانم آیتی برای دانشجویان ارائه گردید.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه