گردش کار چاپ کتب در انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات

برای شروع کار مراحل چاپ، پس از تعیین نوع کتاب (تألیفی / ترجمه ای ) عضو محترم میبایست اثر را جهت بررسی اولیه به گروه آموزشی مربوطه تحویل دهد. کلیه فرآیندها طبق گردش کار طی و نتیجه در هر مرحله به اطلاع عضو محترم درخواست دهنده، خواهد رسید.

چاپ کتب اساتید غیر هیأت علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات با هزینه شخصی، در انتشارات این دانشگاه بلامانع است و دانشگاه برای حمایت از این عزیزان در پرداخت هزینه داوری تا سقف 500 هزار تومان کمک خواهد نمود.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه