اطلاعات تماس واحد انتشارات

کارشناس انتشارات :

سرکار خانم مهندس فاطمه سادات کریمی   05631006202   

پست الکترونیکی واحد انتشارات :

press@buqaen.ac.ir

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه