بازدید اعضای کانون دانشجویی هلال احمرو انجمن خیریه رو به آسمان از خانه سالمندان گوهر

امروز یکم آبان ماه 1397، اعضای کانون دانشجویی هلال احمر و انجمن خیریه رو به آسمان دانشگاه بزرگمهر قائنات با سالمندان عزیز خانه سالمندان گوهر دیداری صمیمانه داشتند. 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه