چاپ مقاله دکتر احمدی عضوهیات علمی گروه جغرافیا

 چاپ مقاله مدلسازی تخمین فرسایش کاوشی باد از سطح سنگفرش بیابان (مطالعه موردی :دشت های بردسیرکرمان)،  درمجله علمی پژوهشی 

مشخصات مقاله

نویسنده: عبدالمجید احمدی عضو هیات علمی گروه جغرافیا

مشخصات مجله: مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،دانشگاه اصفهان

سال انتشار:1393

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه