فراخوان کانون نجوم

دانشجویان علاقه مند به نجوم و ستاره شناسی

جهت عضویت در کانون نجوم

می توانند به کارشناس فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه