مسابقه کتابخوانی فرهنگ مختصر امر به معروف و نهی از منکر

مسابقه کتابخوانی

فرهنگ مختصر امر به معروف و نهی از منکر

مهلت شرکت در مسابقه: تا پایان بهمن ماه 1398

سایت  مسابقه : www.samakpl.ir

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه