تئاتر هبوط

 

یکشنبه 1398/08/12 ساعت 12-13
مکان: مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی قاین
برای دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات رایگان می باشد.
حرکت سرویس از محل دانشگاه ساعت 11:50

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه