پژوهشی در قرائات منسوب به اهل بیت

بخشی از فهرست مطالب کتاب
پیشگفتار
علم قرائت
عوامل پیدایش اختلاف قرائات
حصر قرائات
تواتر و یا عدم تواتر قرائات

برای خرید کتاب اینجا را کلیک کنید

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه