تمدید مهلت شرکت در مزایده عمومی انتشارات،سوپر مارکت،کافی شاپ

علاقه مندان به شرکت در مزایده عمومی انتشارات،سوپر مارکت و کافی شاپ دانشگاه می توانند تا مورخ 1398/05/31 نسبت به شرکت در این مزایده اقدام نمایند.

تاریخ فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه