برگزاری نشست مجازی هم اندیشی مدیرفرهنگی با اعضای انجمن های علمی دانشجویی

دوشنبه شب20بهمن1399، نشست مجازی هم اندیشی مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بزرگمهر قائنات با اعضای انجمن های علمی دانشجویی برگزار گردید. در این نشست اعضای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه به بیان نظرات و پیشنهادهای خود در خصوص انجمن های علمی پرداختند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه