کتابخانه دونخبه علم ودانش خواهران قوی به دانشگاه اهدا شد

 کتابخانه شخصی فرشتگان زنده یاد «خواهران قوی» به کتابخانه مرکزی دانشگاه بزرگمهر قائنات اهدا شد.
مرکز نیکوکاری وخیریه خواهران قوی، حدود 1000 جلد کتاب تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر کتابخانه شخصی ایشان را جهت استفاده دانشجویان ودانش آموزان به کتابخانه مرکزی دانشگاه بزرگمهر قائنات اهدا کردند.


دونخبه علم ودانش ؛ مهندس معصومه قوی دانش آموخته ارشد کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران و دانشجوی ممتاز دانشگاه دالهوزی کانادا و خانم مهدیه قوی دانش آموخته نخبه  دبیرستان نخبگان علامه طباطبایی تهران  و دانشجوی پزشکی دانشگاه سنت ماری کانادا بودند که به همراه ۱۷۴ مسافردیگر مظلومانه در پرواز PS752 هواپیمای مسافربری بین المللی اوکراین ، براثر شلیک موشک به هواپیمای مسافربری به دیار حق شتافتند و برای همیشه به آسمانها پروازکردند. یادشان زنده ونامشان تا ابدیت تاریخ جاویدان باد .     

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه