هفتمین جشنواره بین المللی شعر غدیر

هفتمین جشنواره بین المللی شعر غدیر

مهلت ارسال آثار: 1398/02/31

سایت جشنواره: http://www.alghadirfestival.ir

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه