مقاله ارزیابی تطبیقی توان های گردشگری، روستاهای هدف گردشگری استان گلستان

مقاله ارزیابی تطبیقی توان های گردشگری، روستاهای هدف گردشگری استان گلستان توسط جناب آقای دکتر مودودی عضو هیات علمی گروه جغرافیا در مجله علمی پژوهشی سکونت گاه های روستایی چاپ گردید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه