برنامه جامع مجازی تدبر در قرآن

برنامه جامع مجازی تدبر در قرآن

www.quranetratschool.ir

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه