چارت درسی ریاضی و کاربردها

 

دروس ارائه شده برای گروه های آموزشی علوم کامپیوتر و ریاضیات و کاربردها دانلود
چارت ریاضی نسخه نهایی دانلود
طرح ریزی دروس رشته های علوم ریاضی دانلود
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه