چاپ مقاله استاد مدعو دانشگاه بزرگمهر قائنات در نشریه با ضریب تاثیر 8.086 Resources, Conservation and Recycling

مقاله سرکار خانم مهندس زهرا شریفی استاد مدعو درس برنامه نویسی گروه های مهندسی عمران و مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات با عنوان "Promoting consumer's attitude toward refurbished mobile phones: A social media analytics approach"  در نشریه "Resources, Conservation and Recycling" با اعتبار "JCR-Q1" و با ضریب تاثیر 8.086 به چاپ رسیده است. معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات این موفقیت را به ایشان و خانواده بزرگمهر قائنات تبریک گفته و توفیق روزافزون اساتید، همکاران و دانشجویان دانشگاه را آرزو می نماید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه