پخش فیلم سینمایی آشغال های دوست داشتنی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

پخش فیلم سینمایی آشغال های دوست داشتنی

زمان:دوشنبه 1398/08/27  ساعت 20:30

مکان: سلف خواهران

حضور برای عموم دانشجویان آزاد است.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه