مسابقه دانشجویی مقاله نویسی در حوزه فقه و حقوق اسلامی

انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

مسابقه دانشجویی مقاله نویسی در حوزه فقه و حقوق اسلامی

مهلت ارسال مقالات : 28/02/1398

نحوه ارسال مقالات: به مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بزرگمهر قائنات در پیام رسان های موبایلی با شماره 09156702041

مقالات شایسته از سوی داوران به شرح زیر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت:

مقاله حائز رتبه اول: 250هزار تومان

مقاله حائز رتبه دوم: 200 هزارتومان

مقاله حائز رتبه سوم: 150 هزار تومان

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه