بخش نامه ها و آئین نامه ها

 

با توجه به اهمیت اطلاع از قوانین آموزشی در حوزه آموزش دانشگاه ، مجموعه ای از آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها جهت اطلاع و بهره مندی دانشجویان در جدول ذیل قابل دسترسی می باشد.

 

 

ردیف عنوان آئین نامه دانلود آئین نامه
1  آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته) دانشجویان ورودی 93 به بعد دانلود
2  آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته) دانشجویان ورودی 91 به بعد دانلود
3  آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته) دانشجویان ورودی 90 به قبل دانلود
4  آئین نامه انتقالی و مهمان دانشجویان دانلود
5  دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانلود
6  آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد دانلود
7  آیین نامه برگزاری امتحانات دانشگاه بزرگمهر قائنات دانلود
8  فرایند لغو تعهد خدمت آموزش رایگان برای دانش آموختگان دوره روزانه دانلود
9  آئین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان دانلود
10  بندهای مصوب شده در جلسات مختلف شورای آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات دانلود
11 دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی دانلود
 
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه