بازدید نماینده تربیت بدنی اداره کل سازمان امور دانشجویان از امکانات و تجهیزات ورزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات

ظهر یکشنبه 1397/08/13، دکتر قاسم نژاد نماینده محترم تربیت بدنی اداره کل سازمان امور دانشجویان، بازدیدی از دانشگاه بزرگمهر قائنات داشته و از مجموعه ورزشی در حال احداث دانشگاه و امکانات و تجهیزات ورزشی خوابگاه قائم بازدید نمودند. ایشان ضمن تاکید بر لزوم تسریع در تکمیل سالن ورزشی، تحقق چارت سازمانی تربیت بدنی دانشگاه را لازمه توسعه تربیت بدنی در دانشگاه بزرگمهر قائنات  دانستند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه