تک منویی شدن برنامه غذایی ناهار چهارشنبه

با توجه به عدم استقبال و به حد نصاب نرسیدن غذای استامبولی ،غذای زرشک پلو با مرغ به عنوان غذای اصلی انتخاب گردید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه