اطلاعیه در خصوص اخذ درس در زمان حذف و اضافه

به اطلاع دانشجویان محترمی که در نظر دارند در زمان حذف و اضافه درسی را انتخاب نمایند می رساند، شرکت در کلاس این دروس نیز از هفته اول الزامی است.

لازم به ذکر است سیستم حضور غیاب الکترونیکی به گونه ای تعریف شده است که در صورت اخذ دروس در زمان حذف و اضافه (ترمیم)، غیبتهای کلاسی از هفته اول محاسبه و منظور خواهد شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه