کارگاه نوآوری های قانون اصلاحیه صدور چک( ویژه دانشجویان رشته فقه و حقوق اسلامی )

کارگاه نوآوری های قانون اصلاحیه صدور چک

ویژه دانشجویان رشته فقه و حقوق اسلامی

با تدریس: استاد وکیل زاده ثانی

هزینه ثبت نام:20000 ریال

نحوه ثبت نام : سامانه پویا/فرهنگی و اجتماعی/فرم ها

مهلت ثبت نام: 24 آذرماه 1397

زمان برگزاری : یکشنبه 25 آذرماه1397- ساعت 19

مکان برگزاری :سلف اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه