نشست صمیمانه اساتید گروه جغرافیا با دانشجویان

 

انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید: 
نشست صمیمانه اساتید گروه جغرافیا با دانشجویان
(پرسش و پاسخ و نقد و بررسی مسایل و مشکلات آموزشی)
دوشنبه 1398/09/25  ساعت 10
سلف اساتید دانشگاه

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه