فرم دانش آموختگان

 

 

1

فرم استشهاد محلی

دانلود

2

فرم درخواست ارسال پستی

دانلود

 
 
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه