مقاله بررسی تاثیر توانائی مدیریت بر سیاست تقسیم سود

مقاله بررسی تاثیر توانائی مدیریت بر سیاست تقسیم سود توسط آقای حسنی عضو هیات علمی گروه حسابداری در بهار96 در مجله علمی پژهشی " پژوهش های تجربی حسابداری" چاپ گردید

لینک دانلود مقاله.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه