فراخوان تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن اسلامی

فراخوان تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

    بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات می رساند، به منظور انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی و همچنین اعضای حقیقی شورای ناظر، مجمع عمومی فوق العاده این تشکل در ساعت 12 روز دوشنبه 11/09/98 در محل حسینیه شهدای مدافع حرم دانشگاه برگزار می شود. 
لذا ضمن دعوت از کلیه اعضای محترم جهت حضور در این جلسه، از کلیه اعضای تشکیلاتی متقاضی واجد صلاحیت عضویت در شورای مرکزی و یا شورای ناظر دعوت می شود مطابق با برنامه زمانبندی زیر نسبت به نام نویسی و پیگیری سایر تشریفات مربوط از طریق مراجعه به کارشناس فرهنگی اقدام نمایند. گفتنی است حضور اعضای عادی در جلسه مجمع عمومی پیش رو اختیاری و حضور تمامی اعضای تشکیلاتی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر(کارت ملی و یا کارت دانشجوئی) الزامی است. همچنین به استناد تبصره 2 ماده 16 با توجه به برگزاری فوق العاده انتخابات شورای مرکزی و شورای ناظر، مدت فعالیت مجاز این شوراها حداکثر تا اردیبهشت 99 خواهد بود.
دستور کار جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11 آذر 1398
1.    انتخاب اعضای حقیقی (رئیس، نائب رئیس و منشی) شورای ناظر انجمن اسلامی دانشجویان
2.    انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان
 
تقویم برگزاری انتخابات شورای ناظر و شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان
شروع ثبت نام داوطلبین عضویت در شورای ناظر و شورای مرکزی    29 آبان 1398
آخرین مهلت ثبت نام داوطلبین    5 آذر 1398
اعلام اولیه اسامی داوطلبین تائید صلاحیت شده    6 آذر 1398
آخرین مهلت اعلام اعتراض برای داوطلبین رد صلاحیت شده    10 آذر 1398
اعلام اسامی نهایی داوطلبین    11 آذر 1398
زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و رای گیری    11 آذر 1398

 

اهم ﺷﺮاﻳﻂ نامزدهای عضویت در ﺷﻮراي ناظر اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه مطابق ماده 12.4 اساسنامه انجمن اسلامی دانشجویان به شرح ذیل است:
 - ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎل سابقه ﻋﻀﻮیت ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ داشته ﺑﺎﺷﺪ.
- ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺮوﻃﻲ در دو ﺗﺮم ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻳﺎ ﺳﻪ ﺗﺮم ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ
- داﻧﺸﺠﻮي ﻧﻴﻢﺳﺎل آﺧﺮ نبوده و تا پایان دوره شورا دانشجو باشد.
- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.
- عدم اعلام نامزدی در انتخابات شورای مرکزی همان دوره
 
اهم ﺷﺮاﻳﻂ نامزدهای عضویت در ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه مطابق ماده 13.3 اساسنامه انجمن اسلامی دانشجویان به شرح ذیل است:
 - ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎل سابقه ﻋﻀﻮیت ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ داشته ﺑﺎﺷﺪ.
- ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺮوﻃﻲ در دو ﺗﺮم ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻳﺎ ﺳﻪ ﺗﺮم ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ
- داﻧﺸﺠﻮي ﻧﻴﻢﺳﺎل آﺧﺮ نبوده و تا پایان دوره شورا دانشجو باشد.
- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.

شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه