پویش همه دانشگاهیان، همه مردم

پویش همه دانشگاهیان همه مردم

سامانه ثبت نام:

https://isic.ir/academics/

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه