فراخوان استعداد یابی ورزشی

دانشجویانی که در هر یک از رشته های مختلف ورزشی، دارای مدال و یا حکم قهرمانی یا مدرک مربی گری و داوری هستند، مستندات خود را تا چهارشنبه 1398/07/24 به کارشناس تربیت بدنی تحویل نمایند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه