دومين طرح غبار روبي خانه دوست

  در روز پنجشنبه 22/09/1397 ، دومین طرح غبار روبی خانه دوست،غبار روبی خانه سالمندان، توسط تعدادی از اعضای انجمن خیریه رو به آسمان دانشگاه بزرگمهر قائنات صورت پذیرفت. 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه