به روز رسانی آیین نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی

احتراما به استحضار اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می رساند آیین نامه پژوهانه (گرنت) اعضا بنا به مصوبات 29 امین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه به روز رسانی گردید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه