چاپ مقاله دکتر مودودی عضوهیات علمی گروه جغرافیا

 

مقاله نقش گردشگری در تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف گردشگری استان گلستان

مشخصات مقاله

نام نویسنده: دکتر مهدی مودودی عضو هیات علمی گروه جغرافیا

مشخصات مجله:جغرافیا و توسعه ناحیه ای 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه