همايش ملي تكنولوژي سيستم هاي اطلاعات مكاني در عمران ، نقشه برداري و توسعه شهري

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه