فراخوان ثبت نام در انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

 

انجمن های علمی دانشجویی بستر مناسبی برای شکل گیری و تقویت فعالیت ها و برنامه های تشکیلاتی، علمی و آموزشی نظیر همایش ها و کارگاه های آموزشی، اردوها و بازدیدهای علمی، نشریات، مسابقات علمی و ... می باشد که با قرارگرفتن در آن و بهره مندی از امتیازات و حمایت های مختلف آموزشی، دانشجوئی، فرهنگی و حتی مالی زمینه تقویت بنیه علمی و آموزشی دانشجو، رشد شخصیت اجتماعی وی و تمرین درآمدزائی و کارآفرینی علمی را برای او فراهم خواهد کرد.

لذا از کلیه دانشجویان علاقه مند به فعالیت در شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دعوت می شود به منظور تکمیل فرم ثبت نام تا تاریخ 1398/02/15 به کارشناس فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

شرایط ثبت نام:

1-اشتغال به تحصیل در رشته انجمن علمی مورد تقاضا

2- اشتغال به تحصیل تا پایان خرداد 1399

3- گذراندن حداقل یک نیم سال تحصیلی

4- معدل نیمسال تحصیلی گذشته کمتر از میانگین معدل گروه نباشد.

5- در نیمسال گذشته مشروط نشده و معدل بالاتر از 14 باشد.

6- دارای سابقه محکومیت در کمیته انضباطی دانشگاه منجر به توبیخ کتبی، درج در پرونده و بالاتر نباشد.

7-عضو شورای مرکزی کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی ، تشکل های اسلامی ، شورای صنفی-رفاهی نباشد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه